UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Group of Students with Hands in Stack, Teamwork. Education conce

Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning

UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Det är en veckolång utbildning och bygger på en teori om hur en grupp utvecklas över tid och visar samtidigt på individens roll i denna process. Utbildningen bygger främst på två olika teorier. Dels på Susan A. Wheelans forskning om en grupps stegvisa utveckling och vilket ledarskap som krävs i olika stadier. Dels på Will Schultz forskning om hur individer i en grupp påverkar samspelet.

Utbildningsmetoden är upplevelsebaserad inlärning och utformad genom praktiska moment som kopplas till teori vilket under veckan vävs ihop till en helhet. UGL ger unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap.

Målsättning

Målsättningen är att  att ge varje individ möjlighet att förstå vad som hindrar respektive främjar en grupps utveckling och hur ledarskapet bör anpassas till gruppens utveckling.

Delmål

  • Personlig utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarstilar beroende på gruppens mognad och uppgift
  • Urskilja olika stadier i en grupps utveckling
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Få erfarenhet av olika former av lärande, enskilt och i grupp
  • Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg
  • Ökad självkännedom
  • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

Detta görs genom att öka den egna förmågan att:

Kommunicera direkt och klart – att utgå från sig själv och sina egna behov för att bli klar och tydlig i sin kommunikation.

Ge och ta emot effektiv feedback (återkoppling) – vilket är en förutsättning för genomförande av förändringar och utveckling i samarbetet inom en grupp och därmed nå uppsatta mål.

Kunna se och hantera konflikter – genom att på ett mer moget sätt uttrycka och utbyta känslor och att bli respekterad för dem.

Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna – en grupp som strävar mot målen “samhörighet” och “effektivitet” måste för att lyckas genomgå samtliga faser.

Förstå och tillämpa olika ledarstilar – att medvetet välja ledarbeteende med hänsyn till i vilken fas av mognad gruppen befinner sig i är att tillämpa “situationsanpassat” ledarskap.

Om UGL

Logga UGLÄr i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl, men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp.

Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa.

Detta gör att man som deltagare aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär man sig att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen.

Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra.

Kursledare

Michael KrögerFör denna utbildning samarbetar vi med HK Partner. Kursen leds av  Michael Kröger tillsammans med en till av Försvarshögskolan certifierad handledare.

Michael är en inspirerande coach med en stark passion för personlig utveckling. Han har en bred utbildning inom det beteendevetenskapliga området.

Michael är certifierad kommunikolog, certifierad coach (SCIC), diplomerad pedagog, NLP Practitioner samt certifierad UGL-handledare.

Utöver detta har han även studerat på IHM inom marknadsföring, ekonomi, juridik och försäljning.

Hösten 2014 debuterade Michael som författare, med boken om kommunikation, fattarDu?!.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli effektivare i din roll och i ditt arbete och passar alla som arbetar med andra människor – systemförvaltare, projektledare, utbildare, kundtjänstchefer, teleansvariga, IT-chefer, kundtjänstmedarbetare, säljare etc.

Du behöver definitivt inte vara i en ledande befattning för att gå en UGL utbildning. Du kommer lära dig hur grupper fungerar och hur du själv fungerar i grupp. Du kommer få större självinsikt och ökat självförtroende. Något du kan ha nytta av i alla roller och situationer som du befinner dig i.


Kontakt

Alf 81x80Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta Alf Kjeller som är ansvarig för denna utbildning.